www.Lutron.ir

Lutron EMF-827
دستگاه سنجش میدان مغناطیسی-گوس متر
(0...20/200/2.000 micro Tesla)
(200/2000/20.000 milli Gouss)

قیمت : 16,500,000 ریال

Lutron EMF-828
(x,y,z)دستگاه سنجش میدان مغناطیسی در سه جهت
0....20/200/2.000 micro Tesla

قیمت : 27,500,000 ریال

Lutron EMF-810
نشت یاب اشعه ماکروویو
0...1.999 mW/cm2

قیمت : 16,800,000 ریال

Lutron MG-3003SD
دستگاه سنجش میدان مغناطیسی-آهن ربا
AC:1500 mT(Gouss)
DC:3000 mT(Gouss)
16 GB تا SD دارای کارت حافظه

قیمت : 46,000,000 ریال

Lutron EMF-819
دستگاه سنجش میدان مغناطیسی-گوس متر

50 kHZ...3 GHZ:فرکانس بالا
0...200 V/m,0...99.999 W/m2,0...9.9999 mV/cm2
RS-232 قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل

قیمت : 66,000,000 ریال

دستگاه سنجش میدان مغناطیسی-گوس متر /EMF TESTER

Lutron EMF-839
دستگاه سنج میدان مغناطیسی-گوس متر
100...kHZ...100 MHZ : فرکانس پایین
50 kHZ...3 GHZ : فرکانس بالا
RS-232 قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل
0...200 V/m,0...99.999 W/m2,0...9.9999 W/m2,0...9.9999 mW/cm2

قیمت : 157,000,000 ریال